Stanovy

SK   CZ  

 

Stanovy COMMON Slovensko


1. Poslanie
Common Slovensko je združením užívateľov počítačov strednej triedy IBM eServer iSeries, resp. IBM
AS/400. Jeho poslaním je:
• podporovať a rozširovať využitie informačných technológií
• poskytovať členom nezávislé fórum na výmenu informácií
• zastupovať členov v jednaní s partnermi (predovšetkým IBM) pri presadzovaní ich záujmov
• spolupracovať s podobne zameranými organizáciami

 

2. Základné ustanovenie
2.1 Sdruženie Common Slovensko (ďalej len “združenie”) je samostatnou právnickou osobou, neziskovou
organizáciou v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/90 Zb., v znení neskorších predpisov.
2.2 Názov a sídlo združenia:

Common Slovensko
Švermova 23
911 01 Trenčín
Slovenská republika

2.3 Sídlo združenia môže byť zmenené rozhodnutím výboru.

 

3. Ciele
Cieľom združenia je:
• podporovať členov vo výmene skúseností a informácií v oblasti informačných technológií,
• poskytovať členom rozšírené možnosti vzdelávania a školenia,
• pomocou formálnych požiadaviek a otvoreného dialógu ovplyvňovať stratégie IBM v oblasti vývoja produktov a úrovne služieb,
• ovplyvňovať medzinárodné štandardy v záujme svojich členov,
• reprezentovať členov v spoločnosti Common Europe .

 

4. Členstvo
4.1 Členom združenia môže byť právnická alebo fyzická osoba.
4.2 Právnická osoba nominuje spomedzi svojich zamestnancov delegátov, ktorí ju zastupujú. Jeden delegát musí byť určený ako organizátor, ktorý vybavuje všetky organizačné záležitosti so združením, o.i. udržuje zoznam delegátov právnickej osoby.
4.3 Ak je členom združenia fyzická osoba, je v ďalšom texte termínom “delegát” a “organizátor” označovaná priamo táto fyzická osoba sama.
4.4 Člen združenia je prijímaný uznesením výboru na základe prihlášky a zaplateného členského príspevku.
4.5 Členstvo v združení zaniká vystúpením alebo vylúčením člena. Vylúčiť člena môže z vážnych dôvodov valné zhromaždenie, na základe hlasovania v zmysle bodu 9.1.
4.6 Členstvo v združení zaniká automaticky po nezaplatení členských príspevkov v stanovenej lehote.

 

5. Práva člena
Člen má právo:
• zúčastniť sa valného zhromaždenia,
• voliť a byť volený do orgánov združenia. Každý člen má jeden hlas,
• zúčastniť sa schôdzí výboru,
• publikovať na internetovom serveri združenia. Táto činnosť nesmie prezentovať služby, či tovar člena alebo tretej strany či prevádzkovať inú reklamu,
• zúčastniť sa konferencií a akcií organizovaných združením s využitím zľavy vyhlásenej výborom,
• byť pravidelne informovaný o činnosti orgánov združenia. Informácie sú šírené prevažne prostredníctvom siete Internet a v závažných prípadoch rozosielané poštou,
• mať na www stránkach Common Slovensko svoje logo s odkazom na svoje www stránky.

 

6. Povinnosti člena
Člen je povinný:
• dodržiavať stanovy,
• platiť v stanovenej lehote členské príspevky, ktorých výšku určuje valné zhromaždenie,
• poskytovať výboru všetky informácie potrebné na udržanie databázy členov v aktuálnom stave,
• informovať o získaných dôležitých informáciách výbor a prostredníctvom internetového servera aj ostatných členov (recenzie literatúry, softvéru, nový prístup k zdrojom softvéru a pod.),
• propagovať združenie a získavať aktívne ďalších členov združenia,
• zdržať sa akýchkoľvek politických aktivít na pôde združenia.

 

7. Organizácia
7.1 Orgánmi združenia sú:
• Valné zhromaždenie
• Výbor
7.2 Funkcia člena výboru nie je odmeňovaná. Nutné náklady spojené s výkonom funkcie (napr. služobné cesty, reprezentácia združenia), sú preplácané podľa platných predpisov. Takto vzniknuté náklady schvaľuje výbor kvalifikovanou väčšinou.
7.3 V rámci združenia pracujú pracovné skupiny zriaďované výborom, ktoré združujú členov podľa špecifických záujmov a projektov. Tieto skupiny sa riadia organizačným poriadkom schvaľovaným výborom.
7.4 Na riešenie špecifických problémov sú výborom menované komisie. Združenie podľa potreby zamestná na výkon konkrétnych prác pracovníkov na základe zmluvy, ktorú schvaľuje výbor.
7.5 Finančné a administratívne operácie združenia vykonáva hospodár (viď odstavec 10.8 a kapitola 13 Hospodárenie). Výkonom týchto činností môže byť výborom združenia poverený aj člen výboru.

 

8. Valné zhromaždenie
8.1 Najvyšším orgánom združenia je valné zhromaždenie.
8.2 Na valnom zhromaždení sa zúčastní vždy jeden delegát člena s hlasovacím právom a súčasný výbor.
8.3 Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastniť aj ďalší delegáti bez hlasovacieho práva.
8.4 Rokovanie valného zhromaždenia vedie najvyšší funkcionár výboru prítomný na valnom zhromaždení.
8.5 Riadne valné zhromaždenie sa koná pravidelne raz za rok. Na každom riadnom valnom zhromaždení sa schváli termín nasledujúceho riadneho valného zhromaždenia. Miesto a čas konania a program valného zhromaždenia zverejní výbor na www stránke združenia najneskôr 30 dní pred termínom konania valného zhromaždenia.
8.6 Riadne valné zhromaždenie schváli:
• správu o činnosti za uplynulé funkčné obdobie,
• správu o hospodárení za uplynulé funkčné obdobie,
• návrh plánu činnosti a rozpočtu na nasledujúce funkčné obdobie, vrátane výšky členských príspevkov.
8.7 Riadne valné zhromaždenie volí nový výbor na funkčné obdobie jedného roka (viď kapitola 11).
8.8 Mimoriadne valné zhromaždenie je povinný zvolať výbor:
• buď na žiadosť najmenej 25% členov združenia,
• alebo pokiaľ po dobu viac než dvoch mesiacov nie sú dvaja alebo viac členov výboru schopní vykonávať svoju funkciu
8.9 Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané v termíne do 60 dní od vzniku dôvodu na jeho zvolanie. Termín jeho konania je výbor povinný písomne oznámiť všetkým členom najmenej 30 dní vopred.
8.10 Na mimoriadnom valnom zhromaždení je možné hlasovaním odvolať ktoréhokoľvek člena výboru a namiesto neho zvoliť iného v zmysle bodu 9.1 (viď kapitola 11).
8.11 Na valnom zhromaždení môžu delegáti predkladať návrhy na zmenu stanov. Zmeny stanov sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov.
8.12 Zapisovateľ zvolený valným zhromaždením vyhotoví zápis z valného zhromaždenia. Tento zápis bude po odsúhlasení výborom zverejnený na www stránkach združenia.

 

9. Hlasovanie na valnom zhromaždení
9.1 Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov.
9.2 Všetky hlasovania na valnom zhromaždení sú tajné, s použitím označených sád hlasovacích lístkov, ktoré sú delegátom s hlasovacím právom rozdané vopred.
9.3 Hlasovanie riadi a na jeho priebeh dohliada 3 členná volebná komisia, ktorá je vylosovaná vždy na začiatku valného zhromaždenia z prítomných delegátov s hlasovacím právom. Každý delegát s hlasovacím právom môže tejto komisii podať protest proti priebehu hlasovania. Táto komisia je povinná prešetriť, či je protest oprávnený alebo nie. V prípade pochybenia je komisia povinná hlasovanie zrušiť a vyhlásiť nové.

 

10. Výbor
10.1 Výbor riadi a organizuje činnosť združenia počas funkčného obdobia medzi valnými zhromaždeniami.
10.2 Výbor je päťčlenný a skladá sa z nasledujúcich funkcií:
• predseda výboru
• 1.podpredseda
• 2.podpredseda
• 3.podpredseda
• 4.podpredseda
10.3 Schôdza výboru sa koná pravidelne raz za štvrťrok. Na každej schôdzi výboru je určený termín nasledujúcej schôdze. Schôdzi predsedá najvyšší funkcionár v poradí z predchádzajúceho bodu.
10.4 Schôdze výboru sú prístupné pre delegátov všetkých členov.
10.5 Výbor rozhoduje hlasovaním väčšinou hlasov všetkých členov.
10.6 Mimoriadnu schôdzu výboru môžu zvolať najmenej 3 jeho členovia a to najmenej 1 týždeň pred termínom jej konania.
10.7 Zo schôdze výboru musí byť vyhotovený zápis, ktorý vyhotoví zapisovateľ poverený predsedom. Zápis bude prezentovaný prostredníctvom internetového servera združenia.
10.8 Výbor menuje hospodára združenia, ktorého právomoci vymedzuje kapitola “Hospodárenie”. Hospodár sa bez hlasovacieho práva zúčastňuje všetkých schôdzí výboru.

 

11. Voľba a odvolávanie členov výboru
11.1 Voľba alebo odvolanie členov výboru môže prebehnúť len na valnom zhromaždení.
11.2 Návrh na zvolenie alebo odvolanie členov výboru môže podať ktorýkoľvek delegát valného zhromaždenia s hlasovacím právom. S návrhom na členstvo vo výbore musí kandidát súhlasiť.
11.3 Voľba jednotlivých funkcií vo výbore prebieha postupne od najvyššej funkcie k najniššej. Voľba prebieha v dvoch kolách. Ak nezíska v prvom kole žiaden kandidát nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnakom počte hlasov sa vykoná ďalšia voľba medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov.

 

12. Oprávnenie konať v mene združenia
12.1 Združenie Common Slovensko reprezentuje a v jeho mene koná predseda výboru. Predseda môže delegovať svoju právomoc ku konkrétnemu jednaniu na iného člena výboru.
12.2 Ak nemôže predseda zo závažných dôvodov dlhšiu dobu vykonávať svoje povinnosti, musí o tom informovať výbor, pokiaľ je toho schopný. Výbor prejedná situáciu na najbliššej schôdzi a výkon funkcie predsedu na nutnú dobu prejde na prvého podpredsedu.
12.3 Na konkrétne konanie v mene združenia môže výbor splnomocniť tiež delegáta člena združenia. Poverenie musí byť vždy písomné.
12.4 Oprávnenie ku konaniu ekonomického a administratívneho charakteru (príjem prihlášok, členských príspevkov, vedenie účtovníctva, zastupovanie združenia voči štátnym orgánom atď.) má tiež hospodár združenia, avšak vždy spoločne s jedným členom výboru. Výbor je o takomto konaní informovaný na najbliššej schôdzi výboru.

 

13. Hospodárenie
13.1 Činnosť združenia je hospodársky zaisťovaná:
• z príspevkov členov,
• z jednorázových príspevkov tretích osôb, zúčastnených na akciách organizovaných združením ,
• z darov, odkazov, prípadne dotácií a grantov,
• z konferenčných poplatkov a iných príjmov.
13.2 Za finančné hospodárenie združenia zodpovedá výbor združenia. Dispozičné právo k účtom má predseda výboru a hospodár.
13.3 Hospodárenie združenia kontroluje výbor na pravidelných schôdzach.
13.4 Hospodárenie a administratívu združenia má na starosti hospodár združenia. Hospodár združenia je oprávnený k bežným finančným a organizačným operáciám (výber príspevkov, preplácanie účtov, príjem prihlášok atd.), ktorými ho poverí výbor. Činnosť hospodára združenia môže byť honorovaná. Výšku honorára za činnosti hospodára schvaľuje výbor kvalifikovanou väčšinou.
13.5 Predseda výboru a hospodár majú oprávnenie schváliť finanené operácie do 20 000 SKK. Finančné operácie do 300 000 SKK má oprávnenie schváliť výbor. Finančné operácie nad 300 000 SKK musí schváliť valné zhromaždenie. Všetky ďalšie finančné operácie vychádzajú z rozpočtu schváleného valným zhromaždením.
13.6 Vedením účtovníctva je poverená kvalifikovaná externá účtovná firma, vybraná výborom združenia. S touto firmou spolupracuje hospodár tak, aby všetky finančné a organizačné operácie boli prehľadné, dokladovateľné, a v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.
13.7 Správa o hospodárení združenia je predkladaná vždy na pravidelnom valnom zhromaždení.
13.8 Výšku príspevkov v ďalšom roku určuje valné zhromaždenie. Príspevky na kalendárny rok je nutné zaplatiť vždy do 31. januára daného roka. Pokiaľ valné zhromaždenie výšku príspevkov nestanoví inak, výška príspevkov sa nemení. Výbor si vyhradzuje právo zvýšiť výšku príspevkov o inflačné percento.
13.9 Členské príspevky sa vyberajú vždy na kalendárny rok.

 

14. Záverečné ustanovenia
14.1 Stanovy združenia môžu byť menené len z rozhodnutia valného zhromaždenia združenia, pokiaľ sa pre zmenu vysloví viac než polovica odovzdaných platných hlasov.
14.2 Združenie zaniká uznesením valného zhromaždenia združenia, ak sa pre tento návrh vyslovia najmenej dve tretiny odovzdaných platných hlasov. Toto uznesenie musí riešiť aj likvidáciu majetku združenia.
14.3 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Zároveň dňom registrácie strácajú platnosť stanovy registrované pod číslom spisu VVS/1-900/90-21498.

 

Dodatok č. 1
K stanovám COMMON Slovensko,
registrovaným Ministerstvom vnútra 28.3.2003
pod č. VVS/1-900/90-21498-1 (zo dňa 22.4.2004).

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2005 sa mení sídlo

 

z (pôvodné sídlo)

Švermova 23
911 01 Trenčín

Slovenská republika

na (nové sídlo)

Za stanicou 1
831 04 Bratislava
Slovenská republika